اخبار و اطلاعیه های دانشکده اخبار و اطلاعیه های دانشکده

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی

مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران ازفیلمهای سینمایی طراحی شد

مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران ازفیلمهای سینمایی طراحی شد

تفاوت رشته علوم کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر

تفاوت رشته علوم کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر

معرفی رشته علوم کامپیوتر

معرفی رشته علوم کامپیوتر

خبر شماره یک

خبر شماره یک

خبر نمونه شماره چهار

خبر نمونه شماره چهار

خبر نمونه شماره سه

خبر نمونه شماره سه

خبر نمونه شماره دو

خبر نمونه شماره دو