نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

                         

 

 

 

  نام و نام خانوادگی:  فاطمه احمدی زیدآبادی

گروه آموزشی:  ریاضی 

مرتبه علمی: استادیار 

ahmdi_fa@sirjantech.ac.ir

 

03441522082

 

 

کارشناس بخشسرکار خانم معصومی