اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

 
فاطمه احمدی زید آبادی

فاطمه احمدی زید آبادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه ولی عصر رفسجان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مرتضی افشارجهانشاهی

مرتضی افشارجهانشاهی 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 0
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدیار برفه ای

مهدیار برفه ای 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه سیستان و بلوچستان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدی دهقانیان

مهدی دهقانیان 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه یزد
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
نسرین دهگردی

نسرین دهگردی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
یامین سیاری

یامین سیاری 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهیدباهنر کرمان
تخصص: 0
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
احمد محمدحسنی

احمد محمدحسنی 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهیدباهنرکرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
علی محمودی نژاد

علی محمودی نژاد 

مدرک تحصیلی: دکتری از ولی عصر رفسنجان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
قاسم میرحسین خانی

قاسم میرحسین خانی 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 0
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1